+38(044) 497 95 45

+38(044) 455 35 50

 

03680, Украина, г.Киев,

ул. Радищева 3

kreoma1@ukr.net

kreoma@nbi.com.ua

Карта проезда

 

Новости

Первая помощь при пищевом отравлении Первая помощь помогает снизить скорость всасывания токсинов в кишечный тракт и замедляет их распространение с кровотоком по организм... Подробнее >>>

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітента за 2016 рік

 

Приватне акціонерне товариство "Екологоохоронна фірма "КРЕОМА-ФАРМ" , надалі "Товариство" ( місце знаходження: 03680 м. Київ вул. Радищева 3), повідомяє про проведення річних зборів Товариства: місце реєстрації акціонерів та проведення загальних зборів - м. Київ, вул. Радищева, 3.

З матеріалами щодо підготовки та проведення річних загальганих зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного акціонери можуть ознайомитися за адресою: 03680 м. Київ вул Радищева 3, кімната для проведення нарад, з вівторка по четвер з 09-30 до 12-30 за попереднім записом по тел.:044 497-95-45. відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з матеріалами щодо підготовки та проведення річних загальних зборів - Музика Олена Анатоліївна.

Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента (тис. грн.)

Найменування показника Період
звітний - 2016р. попередній - 2015р.
Усього активів 65682 55720
Основні засоби 16549 12069
Довгострокові фінансові інвестиції 2663 2663
Запаси 19288 13752
Сумарна дебіторська заборгованість 20218 18983
Грошові кошти та їх еквіваленти 4191 5520
Витрати майбутніх періодів 35 31
Нерозподілений прибуток  34967 23768
Власний капітал 64398 53199
Статутний капітал 1800 1800
Довгострокові зобов'язання  - -
Поточні зобов'язання 1284 2521
Чистий прибуток (збиток)  34967 23768
Середньорічна кількість акцій (шт.) 10000 10000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 122 125