+38(044) 497 95 45

+38(044) 455 35 50

 

03680, Украина, г.Киев,

ул. Радищева 3

kreoma1@ukr.net

kreoma@nbi.com.ua

Карта проезда

 

Новости

Первая помощь при пищевом отравлении Первая помощь помогает снизить скорость всасывания токсинов в кишечный тракт и замедляет их распространение с кровотоком по организм... Подробнее >>>

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕКОЛОГООХОРОННА ФІРМА «КРЕОМА-ФАРМ», надалі «Товариство» (місцезнаходження: 03680,Україна, м. Київ, вул. Радищева, 3, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 23729293) повідомляє про проведення річних загальних зборів Товариства (далі – загальні збори): місце реєстрації акціонерів та проведення загальних зборів – м. Київ, вул. Радищева, 3, кімната для проведення нарад; дата та час проведення річних загальних зборів – 19 квітня 2019 року о 10 годині 00 хвилин; час початку та закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – з 09 год. 30 хв. до 09 год. 50 хв. 19 квітня 2019 року; дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах – 24 година 15 квітня 2019 року.

Питання порядку денного

Проект рішення

1)         Обрання лічильної комісії , затвердження регламенту проведення загальних зборів Товариства, затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

1)      Обрати лічильну комісію у складі: Римаренко Ольги Віталіївни , Айсіной Анастасії Володимирівни.

2)       Затвердити наступний регламент проведення річних загальних зборів: до десяти хвилин на доповідь, по п’ять хвилин – на заперечення або підтримку доповідача, виступи та обговорення після доповідей по питаннях Порядку денного – до п’яти хвилин. Голосування з питань Порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, за принципом "одна голосуюча акція - один голос". Бюлетені для голосування засвідчуються після їх отримання лічильною комісією шляхом підписання Головою лічильної комісії. У разі визнання лічильною комісією бюлетеня недійсним, на ньому зазначається відповідна підстава визнання його недійсним та засвідчується він шляхом підписання Головою та членами лічильної комісії. Рішення загальних зборів з питань, винесених на голосування, приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих акцій, по 8 питанню Порядку денного рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості).

2)         Обрання Голови та секретаря загальних зборівТовариства .

Обрати Головою зборів Набока Максима Станіславовича та Секретарем зборів Толчеєву Тетяну Станіславівну.

3)         Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2019 рік, прийняття   рішення за наслідками розгляду звіту.

Затвердити Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2019 рік.

4)         Звіт та висновки ревізора Товариства за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Затвердити Звіт та висновки Ревізора Товариства за 2018 рік.

5)         Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2018 рік.

Затвердити баланс станом на 31.12.2018 р. та звіт про фінансові результати Товариства за 2018 рік.

6)         Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2018 р.

Чистий прибуток, який був отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності за 2018 рік залишити на розвиток Товариства .

7)         Затвердження розміру та порядку виплати річних дивідендів Товариства.

Дивіденди не виплачувати ,чистий прибуток, який був отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності за 2018 рік залишити на розвиток Товариства .

8)         Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариства.

1)        Попередньо надати згоду Товариства на укладення значних правочинів (кредитних угод, договорів застави/іпотеки, поставки, комісії, безвідсоткової поворотної фінансової допомоги, купівлі-продажу, оренди, поруки, зберігання тощо та відповідних додаткових угод до таких договорів), які будуть укладені Товариством протягом року з моменту проведення цих річних загальних зборів Товариства, на суму не більше як 1000 % вартості активів за даними річної звітності за 2018 рік .

2)        Уповноважити на підписання значних правочинів від імені Товариства Генерального директора Товариства або уповноважену ним особу, що діє на підставі нотаріально посвідченої довіреності

З матеріалами щодо підготовки та проведення загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери можуть ознайомитися за адресою: 03680,Україна, м. Київ, вул. Радищева, 3, кімната для проведення нарад з понеділка по п’ятницю з 10-00 до 13-00 години за попереднім записом по тел.: (044) 455-35-50. Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з матеріалами щодо підготовки та проведення загальних зборів – Набока Максим Станіславович. Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.kreoma-farm.com.

Для ознайомлення з документами та інформацією, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного річних загальних зборів необхідно подати заяву на адресу ПрАТ «ЕКОЛОГООХОРОННА ФІРМА «КРЕОМА-ФАРМ», яка складається у довільній формі і містить:

1.     ПІБ ( для акціонера-фізичної особи), повну назву (для акціонера-юридичної особи);

2.     електронну адресу, контактний номер телефону;

3.     кількість належних акціонеру акцій Товариства;

4.     перелік документів, з якими акціонер бажає ознайомитись.

До заяви обов’язково надається документ, що посвідчує право акціонера на акції ПрАТ «ЕКОЛОГООХОРОННА ФІРМА «КРЕОМА-ФАРМ». Таким документом є виписка з рахунку у цінних паперах акціонера станом на дату подання заяви про ознайомлення.

Для отримання письмової відповіді на запит щодо питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного річних загальних зборів акціонерів, необхідно подати заяву на адресу Товариства, яка складається у довільній формі і містить:

1.     ПІБ ( для акціонера-фізичної особи), повну назву (для акціонера-юридичної особи);

2.     електронну адресу, контактний номер телефону;

3.     кількість належних акціонеру акцій Товариства;

4.     перелік інформації щодо питань проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів.

До запиту обов’язково надається документ, що посвідчує право акціонера на акції ПрАТ «ЕКОЛОГООХОРОННА ФІРМА «КРЕОМА-ФАРМ». Таким документом є виписка з рахунку у цінних паперах акціонера станом на дату подання заяви про ознайомлення.

Пропозиція щодо проекту порядку денного та проекти рішень з питань проекту порядку денного загальних зборів подається у письмовій формі на адресу акції ПрАТ «ЕКОЛОГООХОРОННА ФІРМА «КРЕОМА-ФАРМ» і має містити:

1.     ПІБ ( для акціонера-фізичної особи), повну назву (для акціонера-юридичної особи);

2.     електронну адресу, контактний номер телефону;

3.     кількість належних акціонеру акцій Товариства;

4.     питання до проекту порядку денного загальних зборів та проект відповідного рішення з внесеного питання.

До пропозиції обов’язково надається документ, що посвідчує право акціонера на акції ПрАТ «ЕКОЛОГООХОРОННА ФІРМА «КРЕОМА-ФАРМ». Таким документом є виписка з рахунку у цінних паперах акціонера станом на дату подання заяви про ознайомлення.

Пропозиції до проекту порядку денного річних загальних зборів подаються не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції подаються у робочі дні з 10.00 до 13.00 за адресою: 03680,Україна, м. Київ, вул. Радищева, 3.

Для участі в річних Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу.Представникам акціонерів необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу та довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Представником акціонера на Загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.      

Станом на 11.03.2019 р. (дата складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів) загальна кількість акцій становить 10 000 шт., загальна кількість голосуючих акцій – 10 000 шт.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника

період

Звітний

Попередній

2018 р.

2017 р.

Усього активів

107 422

83 492

Основні засоби (за залишковою вартістю)

18 722

18 046

Запаси

19 057

17 741

Сумарна дебіторська заборгованість

55 959

29 575

Гроші та їх еквіваленти

7 272

12 190

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

73 240

50 516

Власний капітал

102 671

79 947

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

1 800

1 800

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

-

-

Поточні зобов'язання і забезпечення

4 751

3 545

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

73 240

50 516

Середньорічна кількість акцій (шт.)

10 000

10 000

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

 

ПрАТ «ЕОФ «КРЕОМА-ФАРМ»

 Повідомлення про збори акціонерів ПрАТ "ЕОФ КРЕОМА-ФАРМ"

Повідомлення про збори акціонерів ПрАТ "ЕОФ КРЕОМА-ФАРМ" електронний підпис

 Повідомлення про прийняття рішення про попередне надання згоди на вчинення значних правочинів _19.04.2019

 Повідомлення про прийняття рішення про попередне надання згоди на вчинення значних правочинів електронний підпис