+38(044) 497-95-45

03680, Украина, г.Киев,

ул. Радищева 3

kreoma1@ukr.net

Карта проезда

 

Новости

Первая помощь при пищевом отравлении Первая помощь помогает снизить скорость всасывания токсинов в кишечный тракт и замедляет их распространение с кровотоком по организм... Подробнее >>>

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ емітента за 2015 рік

Загальні відомості

Повне найменування емітента
Приватне акціонерне товариство «Екологоохоронна фірма «КРЕОМА-ФАРМ»

Організаційно-правова форма емітента
Акціонерне товариство

Місцезнаходження емітента
03680, Україна, Солом’янський р-н., м. Київ, вул. Радищева, 3

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
23729293

Міжміський код та телефон емітента
(044) 497-95-45

Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента
А01 №375119

Дата державної реєстрації
19.06.1996

Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації
www.kreoma-pharm.com

Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента (тис. грн.)

Найменування показника Період
звітний - 2015р. попередній - 2014р.
Усього активів 55720 47505
Основні засоби 12069 15338
Довгострокові фінансові інвестиції 2663 2663
Запаси 13752 10275
Сумарна дебіторська заборгованість 18983 14948
Грошові кошти та їх еквіваленти 5520 1373
Витрати майбутніх періодів 31 -
Нерозподілений прибуток  23768 15697
Власний капітал 53199 45128
Статутний капітал 1800 1800
Довгострокові зобов'язання  - -
Поточні зобов'язання 2521 2368
Чистий прибуток (збиток)  23768 15697
Середньорічна кількість акцій (шт.) 10000 10000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 125 130

Інформація про цінні папери емітента

Дата реєстрації емісії

Номер свідоцтва про реєстрацію емісії

Найменування органу, що зареєстрував емісію

Вид ЦП

Форма існування

Номінальна вартість (грн.)

Кількість акцій (штук)

Сума за номіналом (грн.)

Доля у статут-ному капіталі (%)

21.11.2011

412/10/1/11

Територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в м. Києві та Київській області

Акції іменні прості

Бездокументарна

180

10000

1800000

100

Примітки

Товариство випускало тільки прості іменні акції. Акції на пред’явника та привілейовані акції товариством не випускались. На фондових біржах не котируються. Факту лістингу/делістингу за звітний період не було.26.07.2010р. був депонований глобальний сертифікат емітента у депозитарії ПрАТ «ВДЦП».