+38(044) 497-95-45

03680, Украина, г.Киев,

ул. Радищева 3

kreoma1@ukr.net

Карта проезда

 

Новости

Первая помощь при пищевом отравлении Первая помощь помогает снизить скорость всасывания токсинов в кишечный тракт и замедляет их распространение с кровотоком по организм... Подробнее >>>

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕКОЛОГООХОРОННА ФIРМА "КРЕОМА-ФАРМ"

2. Код за ЄДРПОУ: 23729293

3. Місцезнаходження: 03680, м. Київ, вул. Радищева, 3

4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 497-95-45

5. Електронна поштова адреса: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.kreoma-pharm.com

7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

Згiдно з рiшенням рiчних загальних зборiв ПрАТ "ЕОФ "Креома-Фарм" вiд 04.04.2018 р. (Протокол № 30 рiчних загальних зборiв ПрАТ "ЕОФ "Креома-Фарм" вiд 04.04.2018 р.):

- Припинено повноваження 04.04.2018 р. на посадi Генерального директора Толчеєва Юрiя Захаровича. Посадова особа перебувала на посадi з 2011 р.

- Обрано 04.04.2018 р. на посаду Генерального директора Толчеєва Юрiя Захаровича строком до переобрання. Попередня посада - президент ПрАТ "ЕОФ "Креома-Фарм".

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа часткою у статутному капiталi Товариства володiє у розмiрi 99,8%. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Генеральний директор Толчеєв Юрiй Захарович, 04.04.2018.

 

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕКОЛОГООХОРОННА ФIРМА "КРЕОМА-ФАРМ"

2. Код за ЄДРПОУ: 23729293

3. Місцезнаходження: 03680, м. Київ, вул. Радищева, 3

4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 497-95-45

5. Електронна поштова адреса: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.kreoma-pharm.com

7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

II. Текст повідомлення

Згiдно з рiшенням рiчних загальних зборiв ПрАТ "ЕОФ "Креома-Фарм" вiд 04.04.2018 р. (Протокол № 30 рiчних загальних зборiв ПрАТ "ЕОФ "Креома-Фарм" вiд 04.04.2018 р.):

Попередньо надати згоду Товариства на вчинення значних правочинiв (кредитних угод, договорiв застави/iпотеки, поставки, комiсiї, безвiдсоткової поворотної фiнансової допомоги, купiвлi-продажу, оренди, поруки, зберiгання, договорiв надання послуг тощо та вiдповiдних додаткових угод до таких договорiв), якi будуть укладенi Товариством протягом року з моменту проведення цих Загальних зборiв Товариства, на суму не бiльш як 1000% вартостi активiв за даними рiчної звiтностi за 2017 рiк (на загальну сукупну суму/вартiсть не бiльш як 834 920 000,00 грн.( вiсiмсот тридцять чотири мiльйона дев’ятсот двадцять тисяч гривень 00 копiйок), та надати генеральному директору Товариства повноваження на пiдписання вищезазначених значних правочинiв. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi за 2017 рiк складає 83492,00 тис.грн. (вiсiмдесят три мiльйони чотириста дев’яносто двi тисячi гривень 00 копiйок).

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Генеральний директор Толчеєв Юрiй Захарович, 04.04.2018.